Aktualności

Opieka naprzemienna a alimenty i 500+

Określenie sposobu wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez zastosowanie pieczy naprzemiennej polega na stwierdzeniu w wyroku, że dziecko będzie przebywało na przemian u matki i ojca w określonych odstępach czasu. Najczęściej odbywa się to ze zmianą co tydzień lub co dwa tygodnie. Z opieki naprzemiennej wynika, że dziecko ma dwa centra życiowe – u ojca i u matki. System opieki naprzemiennej powoduje pytania odnośnie zobowiązań alimentacyjnych oraz świadczeń tzw. „500+”. Z pewnością system pieczy naprzemiennej może prowadzić do ograniczenia problemu niepłacenia alimentów [...]

Czytaj więcej...

Zaprzeczenie ojcostwa

W przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zawarte jest domniemanie, zgodnie z którym od męża matki pochodzi dziecko, które urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Takie domniemanie może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. W tym celu należy w sądzie rejonowym złożyć pozew, a jako stronę pozwaną oznaczyć zarówno matkę jak i dziecko. Sprawę można założyć w okresie do 6 miesięcy od kiedy mąż matki dowiedział się o urodzeniu [...]

Czytaj więcej...

Blokada alkoholowa – możliwość skrócenia o połowę okresu zakazu prowadzenia pojazdów

W przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów istnieje możliwość zastosowania blokady alkoholowej po upływie połowy okresu, na który zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony. W takim przypadku należy złożyć do Sądu odpowiedni wniosek. Sąd rozpoznając wniosek bada, czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przewidziane rozwiązanie jest dostępne również dla osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio.  W takim przypadku, możliwość [...]

Czytaj więcej...

500+ i inne świadczenia a alimenty

Występując z powództwem o alimenty, należy pamiętać, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają wymienione poniżej świadczenia: 1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji; 2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego [...]

Czytaj więcej...

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów możliwe jest w przypadku istotnej zmiany okoliczności, od momentu wydania poprzedniego wyroku w sprawie bądź od zawarcia ugody. Aby podwyższyć przyznane alimenty, należy wystąpić z powództwem do sądu rejonowego- wydział rodzinny, właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania dziecka. Nie istnieje żaden ustawowo określony termin, kiedy należy/można wystąpić z powództwem o podwyższenie alimentów. Ważne jest aby w uzasadnieniu wykazać, że sytuacja dziecka się zmieniła, powstały nowe wydatki, należy je wyliczyć oraz wycenić. Jako dowód należy do pozwu dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające [...]

Czytaj więcej...

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód

Orzeczenie rozwiązania małżeństwa następuje przez rozwód. Sądem właściwym dla złożenia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy, a dokładnie odpowiedni wydział cywilny lub cywilno-rodzinny w danym sądzie. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli nie da się ustalić takiej podstawy właściwości, to wtedy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy [...]

Czytaj więcej...

Sądowy savoir-vivre

Często spotykam się z pytaniami Klientów o to, jak zachować się przed sądem. Z całą pewnością powaga tego miejsca może spowodować stres, bez względu na to, czy występuje się jako strona czy jako świadek. Z pierwszą wizytą w sądzie wiąże się wiele pytań – po której stronie usiąść, jak i kiedy zwracać się do Sędziego, w co się ubrać. Jeśli występujemy jako powód/wnioskodawca, siadamy po prawej ręce sędziego, jeśli jako pozwany/uczestnik po jego lewej ręce. Kiedy Sąd się do nas zwraca, wstajemy, [...]

Czytaj więcej...

Ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W przypadku skierowania przez dziecko (reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego – matkę lub ojca, który pełni pieczę nad dzieckiem i przy którym dziecko ma miejsce pobytu) powództwa o świadczenia alimentacyjne, sąd w wyroku orzeka przyznaniu takich świadczeń. Bierze wtedy pod uwagę z jednej strony możliwości zarobkowego zobowiązanego do alimentów [...]

Czytaj więcej...

Rozwody w liczbach

Zgodnie z informacją GUS, w 2017 roku zawarto ok. 193 tysiące małżeństw i orzeczono ponad 54 tysięcy rozwodów. Dwa tysiące więcej niż w 2016 roku. Najczęstszą przyczyną rozwodów jest „niezgodność charakterów” (15 612 rozwodów – zgodnie z informacją GUS za 2017 rok). Specjaliści – socjolodzy i psycholodzy, podają, że pod tym stwierdzeniem kryje się wiele przyczyn, których nie można łatwo zdefiniować, jest to powód który kryje w sobie spektrum różnorodnych nieporozumień wynikających z odmiennych sposobów myślenia bądź postępowania. O wiele mniej [...]

Czytaj więcej...

Wpis i wykreślenie z księgi wieczystej zakazu zbywania nieruchomości

W każdej sprawie cywilnej, w jej toku lub przed wszczęciem postępowania, można żądać udzielenia zabezpieczenia roszczenia. Z żądaniem takim może wystąpić każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni to roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwiłby lub poważnie utrudnił wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczenia jest ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości. Zakaz taki na podstawie postanowienia Sądu wpisuje się do księgi wieczystej nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne, a zatem [...]

Czytaj więcej...