Aktualności

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. W razie uchylania się przez skazanego od wykonywania nałożonych na niego obowiązków [...]

Czytaj więcej...

Możliwość zmiany roszczenia w sprawie o rozwód

Po wytoczeniu powództwa o rozwód (wniesieniu pozwu rozwodowego) możliwa jest zmiana stanowiska i żądanie orzeczenia separacji, jeżeli strona stwierdzi, że nie chce jeszcze ostatecznie orzekać o rozwiązaniu małżeństwa, a rozkład pożycia nie jest według niej trwały i zupełny. Strona pozwana w sprawie o rozwód może również żądać rozwodu albo żądać separacji. Strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo żądać rozwodu. Jeżeli współmałżonek żąda rozwodu, to sąd w pierwszej kolejności rozpozna żądanie rozwodu, ponieważ jest to żądanie dalej [...]

Czytaj więcej...

Służebność mieszkania a prawo dożywocia

Służebność mieszkania polega na tym, że uprawniony ma możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w określonym lokalu mieszkalnym. Ta służebność nie wiąże się natomiast z obowiązkami właściciela lokalu zapewnienia utrzymania, dostarczania wyżywienia, ubrania czy zapewnienia pomocy w chorobie. Z kolei prawo dożywocia polega na tym, że nabywca nieruchomości w zamian za przeniesienie jej własności zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W przepisach Kodeksu Cywilnego wymienione są następujące obowiązki: przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczanie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienie mu [...]

Czytaj więcej...

Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W takim wypadku, w przypadku uiszczenia zaliczki przez zamawiającego, może on żądać jej zwrotu. Ponadto, możne odstąpić od umowy także w sytuacjach w których dzieło nie zostało ukończone, wtedy należy zapłacić umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie [...]

Czytaj więcej...

Kara łączna

Przepisy Kodeksu karnego przewidują możliwość wymierzenia kary łącznej wobec sprawcy za kilka przestępstw, za które został skazany. Warunkiem wymierzenia kary łącznej jest to, by wymierzone kary były tego samego rodzaju lub nadawały się do połączenia wg zasad określonych w Kodeksie Karnym. Stosowny wniosek może złożyć skazany osobiście lub za pośrednictwem swojego obrońcy. Sąd wydaje wyrok po przeprowadzeniu rozprawy. Wyrok może być zaskarżony apelacją. Sąd nie jest związany wnioskiem skazanego – może nie uwzględnić wniosku uznając, że kary, których on dotyczy [...]

Czytaj więcej...

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie to jedna z form przeniesienia prawa własności nieruchomości. Na jej podstawie nabywca nieruchomości w zamian za przeniesienie jej własności zobowiązuje się zapewnić zbywcy (dożywotnikowi) dożywotnie utrzymanie, opiekę, pomoc w razie choroby, a także pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Czynność ta wymaga sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza, który należy stosownie opłacić. Maksymalna stawka taksy notarialnej, jaką może pobrać notariusz, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej – w tym przypadku od wartości nieruchomości, a określa ją stosowne Rozporządzenie. Zawarcie umowy dożywocia nie wymaga zapłaty [...]

Czytaj więcej...

Jakie mamy uprawnienia w przypadku wady fizycznej zakupionego gruntu

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. Za wadę fizyczną nieruchomości gruntowej należy uznać sytuacje, [...]

Czytaj więcej...

Opieka naprzemienna a alimenty i 500+

Określenie sposobu wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez zastosowanie pieczy naprzemiennej polega na stwierdzeniu w wyroku, że dziecko będzie przebywało na przemian u matki i ojca w określonych odstępach czasu. Najczęściej odbywa się to ze zmianą co tydzień lub co dwa tygodnie. Z opieki naprzemiennej wynika, że dziecko ma dwa centra życiowe – u ojca i u matki. System opieki naprzemiennej powoduje pytania odnośnie zobowiązań alimentacyjnych oraz świadczeń tzw. „500+”. Z pewnością system pieczy naprzemiennej może prowadzić do ograniczenia problemu niepłacenia alimentów [...]

Czytaj więcej...

Zaprzeczenie ojcostwa

W przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zawarte jest domniemanie, zgodnie z którym od męża matki pochodzi dziecko, które urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Takie domniemanie może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. W tym celu należy w sądzie rejonowym złożyć pozew, a jako stronę pozwaną oznaczyć zarówno matkę jak i dziecko. Sprawę można założyć w okresie do 6 miesięcy od kiedy mąż matki dowiedział się o urodzeniu [...]

Czytaj więcej...

Blokada alkoholowa – możliwość skrócenia o połowę okresu zakazu prowadzenia pojazdów

W przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów istnieje możliwość zastosowania blokady alkoholowej po upływie połowy okresu, na który zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony. W takim przypadku należy złożyć do Sądu odpowiedni wniosek. Sąd rozpoznając wniosek bada, czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przewidziane rozwiązanie jest dostępne również dla osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio.  W takim przypadku, możliwość [...]

Czytaj więcej...