Specustawa dot. Covid-19 a pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Artykuł

Przedsiębiorca u którego nastąpił spadek obrotów w związku z wystąpieniem Covid-19 może skorzystać z następujących form pomocy:

I. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) na wynagrodzenia pracowników objętych:

 1. przestojem ekonomicznym, albo
 2. obniżonym wymiarem czasu pracy

    oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń.

 1. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę z pracownikami (organizacje związkowe bądź przedstawiciele pracowników wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy).

W porozumieniu określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego

wymiaru czasu pracy.

 1. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. To wynagrodzenie jest dofinansowywane w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia (dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników wyższego niż trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej )
 2. Obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić o 20 % nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. To wynagrodzenie jest dofinansowywane do wysokości połowy, jednak nie więcej niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników wyższego niż trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej )
 3. czas otrzymywania świadczeń – łączny okres 3 miesięcy przypadający od daty złożenia wniosku
 4. warunek otrzymania świadczeń – niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 5. pracownik w rozumieniu przepisów ustawy „antykryzysowej” to osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, a także zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, osoba, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczenia

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

lub

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Należy zatem przykładowo porównać obroty luty- marzec 2020 z obrotami luty-marzec 2019

 

II. Dofinansowanie od Starosty (wniosek składany do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego wg miejsca prowadzenia działalności)

 1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych
 2. wysokości dofinansowania w przypadku spadku obrotów:
 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika
 1. wniosek o dofinansowanie składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy
 2. okres dofinansowania: nie dłużej niż 3 miesiące, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć ten okres
 3. obowiązki przedsiębiorcy – utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych umową dot. dofinansowania przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp