Monthly Archives - marzec 2022

Zadatek

Zadatek stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne, polegające na tym, że jedna ze stron wręcza drugiej określoną kwotę pieniędzy, która ma pełnić funkcję zabezpieczającą przed dowolnym zerwaniem umowy. Jeśli strony umówiły się na zadatek, oznacza to, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zachować. Z kolei w przypadku, gdy od umowy odstępuje osoba, która przyjęła zadatek, to osoba, która go wręczyła może żądać sumy dwukrotnie wyższej. [...]

Czytaj więcej...