Kara łączna

Artykuł

Przepisy Kodeksu karnego przewidują możliwość wymierzenia kary łącznej wobec sprawcy za kilka przestępstw, za które został skazany. Warunkiem wymierzenia kary łącznej jest to, by wymierzone kary były tego samego rodzaju lub nadawały się do połączenia wg zasad określonych w Kodeksie Karnym.

Stosowny wniosek może złożyć skazany osobiście lub za pośrednictwem swojego obrońcy. Sąd wydaje wyrok po przeprowadzeniu rozprawy. Wyrok może być zaskarżony apelacją. Sąd nie jest związany wnioskiem skazanego – może nie uwzględnić wniosku uznając, że kary, których on dotyczy nie dają się połączyć, ale może połączyć kary inne, które nie były wymienione we wniosku, jeżeli dostrzeże taką możliwość.

W wyroku łącznym Sąd określa precyzyjnie, jakie kary podlegają łączeniu i w jaki sposób. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

W przypadku łączenia kar ograniczenia wolności – sąd określa na nowo obowiązki świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne lub wymiar potrącenia wynagrodzenia za pracę. Może także orzec świadczenie pieniężne.

Wymierzone uprzednio w wyrokach jednostkowych środki karne, przepadek, środki kompensacyjne, środki zabezpieczające oraz dozór stosuje się, chociażby orzeczono je tylko co do jednego ze zbiegających się przestępstw.

W przypadku, jeżeli sąd nie dostrzeże podstaw do wydania wyroku łącznego, wówczas umarza postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp