Prawo Cywilne

Porady prawne z zakresu prawa cywilnego Tarnów

Prawo cywilne to jeden z podstawowych działów prawa prywatnego, który reguluje stosunki między podmiotami prawnymi (osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej) w zakresie ich praw i obowiązków.

Prawo cywilne jest stosowane w codziennych sytuacjach życiowych, takich jak zawieranie umów, kupno oraz sprzedaż nieruchomości, dziedziczenie, prowadzenie działalności gospodarczej, rozwiązanie sporów dotyczących odszkodowań czy też odpowiedzialności kontraktowej.

Zakres usług prawnych:

  • doradztwo i reprezentowanie Klientów w negocjacjach dotyczących umów, w tym umów kupna-sprzedaży, umów najmu, umów o dzieło czy umów o pracę.
  • pomoc w sporządzaniu umów oraz opiniowanie już istniejących umów pod kątem ich zgodności z prawem.
  • pomoc w rozwiązywaniu sporów związanych z nieruchomościami, w tym sporów dotyczących własności, użytkowania wieczystego czy też dziedziczenia nieruchomości.
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym w sprawach o odszkodowania, o zapłatę, o zniesienie współwłasności czy też o zasiedzenie.
  • pomoc w windykacji należności, w tym w negocjowaniu umów ratalnych, ugód i innych form spłaty zobowiązań.
  • pomoc w sprawach dotyczących spadków, w tym przy sporządzaniu testamentów, dziedziczeniu ustawowy.
  • doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych.