Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

W razie uchylania się przez skazanego od wykonywania nałożonych na niego obowiązków sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Możliwość uniknięcia odbywania najsurowszej z kar przewiduje art. 65a Kodeksu Karnego wykonawczego. Przewiduje on, że Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym. Wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności. Jeżeli skazany nadal uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp