Prawna obsługa wspólnot mieszkaniowych Tarnów

Zgodnie z ustawą o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Właściciele lokali (członkowie wspólnoty mieszkaniowej) mają prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem.

Dla celów sprawniejszego działania w zarządzaniu wspólnotą (obsługa administracyjno-księgowa oraz techniczna), właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli.

Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

Pomoc Adwokacka – Adwokat dla wspólnot mieszkaniowych Tarnów

W ramach Kancelarii oferuję współpracę w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz firm zarządzających/administratorów wspólnot.

Współpraca może odbywać się na zasadach stałej obsługi prawnej rozliczanej na zasadach ryczałtowych, bądź obsługi ad-hoc, rozliczanej godzinowo za wykonane konkretne zlecenie.

W ramach obsługi prawnej, oferuję następujące usługi:

  • sporządzanie regulaminów, uchwał wspólnoty, uchwał zarządu;
  • sporządzanie, analiza, opiniowanie umów najmu, umów dzierżawy, umów cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami usług itp.;
  • szeroko rozumiane doradztwo prawne – tak w zakresie sprawowania zarządu nieruchomością wspólną (zarząd właścicielski, zarząd powierzony) jak i w zakresie praw i obowiązków członków wspólnoty;
  • reprezentacja wspólnoty przed sądami powszechnymi i organami administracji.