Monthly Archives - maj 2019

Zaprzeczenie ojcostwa

W przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zawarte jest domniemanie, zgodnie z którym od męża matki pochodzi dziecko, które urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Takie domniemanie może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. W tym celu należy w sądzie rejonowym złożyć pozew, a jako stronę pozwaną oznaczyć zarówno matkę jak i dziecko. Sprawę można założyć w okresie do 6 miesięcy od kiedy mąż matki dowiedział się o urodzeniu [...]

Czytaj więcej...

Blokada alkoholowa – możliwość skrócenia o połowę okresu zakazu prowadzenia pojazdów

W przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów istnieje możliwość zastosowania blokady alkoholowej po upływie połowy okresu, na który zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony. W takim przypadku należy złożyć do Sądu odpowiedni wniosek. Sąd rozpoznając wniosek bada, czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przewidziane rozwiązanie jest dostępne również dla osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio.  W takim przypadku, możliwość [...]

Czytaj więcej...

500+ i inne świadczenia a alimenty

Występując z powództwem o alimenty, należy pamiętać, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają wymienione poniżej świadczenia: 1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji; 2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego [...]

Czytaj więcej...