Monthly Archives - grudzień 2019

Możliwość zmiany roszczenia w sprawie o rozwód

Po wytoczeniu powództwa o rozwód (wniesieniu pozwu rozwodowego) możliwa jest zmiana stanowiska i żądanie orzeczenia separacji, jeżeli strona stwierdzi, że nie chce jeszcze ostatecznie orzekać o rozwiązaniu małżeństwa, a rozkład pożycia nie jest według niej trwały i zupełny. Strona pozwana w sprawie o rozwód może również żądać rozwodu albo żądać separacji. Strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo żądać rozwodu. Jeżeli współmałżonek żąda rozwodu, to sąd w pierwszej kolejności rozpozna żądanie rozwodu, ponieważ jest to żądanie dalej [...]

Czytaj więcej...