Zadatek

Artykuł

Zadatek stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne, polegające na tym, że jedna ze stron wręcza drugiej określoną kwotę pieniędzy, która ma pełnić funkcję zabezpieczającą przed dowolnym zerwaniem umowy. Jeśli strony umówiły się na zadatek, oznacza to, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zachować. Z kolei w przypadku, gdy od umowy odstępuje osoba, która przyjęła zadatek, to osoba, która go wręczyła może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zadatek zaliczany jest na poczet ostatecznej ceny, w przypadku oczywiście jeżeli umowa została wykonana. Jeżeli zaliczenie zadatku nie jest możliwe, ulega on zwrotowi. Jeśli umowa zostaje rozwiązana np. za porozumieniem stron, to zadatek powinien zostać zwrócony i nie ma obowiązku zapłaty sumy dwukrotnie wyższej. Podobnie w przypadku gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp