Zniesienie współwłasności

Artykuł

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na skutek porozumienia stron lub w wyniku postępowania sądowego. Poniżej przedstawiam ogólny opis postępowania sądowego w zakresie znoszenia współwłasności:

 1. Zgoda Stron:
  • Pierwszym krokiem jest próba osiągnięcia porozumienia między współwłaścicielami. Jeśli wszyscy współwłaściciele są zgodni co do warunków zniesienia współwłasności, można zawrzeć umowę prywatną.
 2. Akt Notarialny:
  • Jeśli porozumienie jest osiągnięte, strony mogą udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy notarialnej. W umowie notarialnej zawiera się m.in. zgodę na zniesienie współwłasności i ustala warunki podziału nieruchomości.
 3. Podpisanie Umowy:
  • Strony, po sporządzeniu umowy notarialnej, zobowiązane są do jej podpisania. Notariusz dokonuje sporządzenia aktu notarialnego, który ma moc prawną.
 4. Aktualizacja Księgi Wieczystej:
  • Po podpisaniu umowy, strony są zobowiązane do zgłoszenia zmiany w księdze wieczystej u właściwego sądu rejestrowego. Aktualizacja dotyczy zmiany statusu nieruchomości po zniesieniu współwłasności.
 5. Postępowanie Sądowe w Braku Porozumienia:
  • Jeśli strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii zniesienia współwłasności, można wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości.
 6. Rozpoznanie Sprawy:
  • Sąd przeprowadza postępowanie, w trakcie którego bada okoliczności i dowody przedstawione przez strony. Sąd może również skierować strony na mediację w celu próby polubownego rozwiązania sporu.
 7. Orzeczenie Sądu:
  • Na podstawie zebranych dowodów i argumentów stron, sąd wydaje orzeczenie w sprawie zniesienia współwłasności. Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności, również od orzeczenia o zniesieniu współwłasności można się odwołać.
 8. Podział Nieruchomości:
  • Jeśli sąd orzeka o zniesieniu współwłasności, ustala również sposób podziału nieruchomości między współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Zniesienie współwłasności może także polegać na przyznaniu nieruchomości na rzecz jednego właściciela z obowiązkiem spłaty pozostałych.
 9. Aktualizacja Księgi Wieczystej:
  • Po otrzymaniu orzeczenia sądu, strony są zobowiązane zgłosić zmiany w księdze wieczystej we właściwym sądzie.

Warto podkreślić, że to ogólne omówienie procesu, a szczegółowe kroki i wymogi mogą się różnić w zależności od konkretnego przypadku. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji i porady zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp