Korekta świadectwa pracy

Korekta świadectwa pracy

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. Wcześniej, tj. przed 2019 r. terminy o których mowa w powyższym przepisie wynosiły po 7 dni.

Jeżeli pracodawca uwzględnia wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, to należy sporządzić nowe świadectwo z poprawionym błędem/omyłką pisarską i wydać je pracownikowi, wraz z pismem przewodnim o uwzględnieniu wniosku.
W aktach osobowych pracownika pozostawić należy kopię poprzedniego (prostowanego ) świadectwa pracy (pracownik nie musi zwracać poprzedniego świadectwa). Warto także w aktach osobowych pracownika, które pracodawca ma obowiązek przechowywać, pozostawić notatkę dot. faktu wydania korekty świadectwa oraz powodów korekty.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp