Czy mogę złożyć wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego

Czy mogę złożyć wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy trwa do 36 miesięcy. Jest on udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Mimo to, pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Może to zrobić nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;

2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

W czasie urlopu wypoczynkowego umowa o pracę nie może być, co do zasady, wypowiedziana przez pracodawcę. Ochrona ta jest niezależna od długości trwania urlopu, dotyczy to także zakazu wypowiadania warunków pracy i płacy. Są od powyższej zasady wyjątki takie jak sytuacja likwidacji i upadłości pracodawcy oraz zwolnienia grupowe.

Z kolei pracownik nie ma żadnych ograniczeń w wypowiedzeniu umowy o pracę podczas przebywania na urlopie wychowawczym, możliwe jest również rozwiązanie pracy za porozumieniem stron.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp