Jak przełamać impas głosowania we wspólnocie mieszkaniowej

Jak przełamać impas głosowania we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje za pomocą uchwał. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały co do zasady zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów.

Ustawa o własności lokali nie określa terminu i sposobu, w jakim zarząd ma zbierać głosy ale oczywiście zarząd nie ma obowiązku zbierać głosu do skutku czyli do przegłosowania danej uchwały. Nie ma obowiązku uzyskać głosu każdego właściciela i może zakończyć glosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów, gdy uzyska pod uchwałą podpisy wystarczającej większości właścicieli lub gdy z podliczenia dotychczas oddanych głosów wynika, że uchwała nie zostanie podjęta.

W trybie indywidualnego zbierania głosów uchwała wspólnoty mieszkaniowej zapada z chwilą oddania ostatniego głosu, przesądzającego o uzyskaniu większości.

W przypadku uchylania się właścicieli od zagłosowania nad uchwałą, braku wymaganej większości właścicieli, ustawodawca przewidział możliwość żądania przez zarząd lub zarządcę rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli (art. 24 ustawy o własności lokali). Sprawa odbywa się w postępowaniu nieprocesowym.

Z żądaniem, o którym mowa powyżej, zarząd bądź zarządca mogą wystąpić zarówno, kiedy większość właścicieli głosuje przeciwko proponowanej przez nich uchwale, jak również kiedy uchwała taka nie może zostać podjęta ponieważ właściciele nie stawiają się na zwoływane zebrania bądź nie korzystają ze stworzonej im możliwości głosowania w procedurze indywidualnego zbierania głosów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp