500+ i inne świadczenia a alimenty

500+ i inne świadczenia a alimenty

Występując z powództwem o alimenty, należy pamiętać, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają wymienione poniżej świadczenia:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Podstawa prawna: art. 135 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Innymi słowy, domagając się zasądzenia określonych alimentów, nie bierzemy pod uwagę ww. świadczeń a jedynie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp