Prawo Karne

Kancelaria oferuje reprezentację we wszystkich sprawach karnych i wykroczeniowych, na każdym etapie postępowania – śledztwo, dochodzenie, postępowanie przed sądem rejonowym i okręgowym, a także obrona w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie). Adwokat sporządza wszelkie możliwe pisma w tym środki odwoławcze – apelację, kasację, zażalenie.

Oferujemy także reprezentację pokrzywdzonych – oskarżycieli prywatnych oraz posiłkowych, również na każdym etapie postępowania (sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażalenie na odmowę wszczęcia/umorzenie dochodzenia/śledztwa, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia).