Author - Kancelaria

Zadatek

Zadatek stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne, polegające na tym, że jedna ze stron wręcza drugiej określoną kwotę pieniędzy, która ma pełnić funkcję zabezpieczającą przed dowolnym zerwaniem umowy. Jeśli strony umówiły się na zadatek, oznacza to, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zachować. Z kolei w przypadku, gdy od umowy odstępuje osoba, która przyjęła zadatek, to osoba, która go wręczyła może żądać sumy dwukrotnie wyższej. [...]

Czytaj więcej...

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest orzekany przez Sąd w przypadku zgodnych stanowisk małżonków co do zakończenia małżeństwa, bez określenia, po czyjej stronie leży wina w jego rozpadzie. Sąd wyda wyrok rozwodowy w przypadku spełnienia następujących przesłanek – pomiędzy małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że rozkład obejmuje wszelkie sfery życiowe takie jak ekonomiczna, duchowa i fizyczna, a ponadto rozpad ten jest nieodwracalny, a związek jest nie do uratowania. Aby to stwierdzić, Sąd musi przeprowadzić postępowanie [...]

Czytaj więcej...

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest formą nabycia nieruchomości w sposób nieodpłatny. Nabycie własności następuje z mocy samego prawa z upływem ostatniego dnia terminu zasiedzenia, a orzeczenie sądu potwierdza jedynie sam fakt nabycia własności nieruchomości. W postępowaniu o zasiedzenie sąd bada dwie przesłanki – czy osoba, która żąda stwierdzenia zasiedzenia była posiadaczem samoistnym oraz przez jaki okres posiadała nieruchomość. Posiadanie samoistne oznacza, że osoba władała nieruchomością jak właściciel i uważana była przez innych za właściciela nieruchomości. Korzystała z nieruchomości z wyłączeniem innych osób. Posiadacz [...]

Czytaj więcej...

Obowiązek powiadomienia zarządcy wspólnoty o zmianie właściciela lokalu

Brak jest wyraźnych przepisów statuujących obowiązek nowego właściciela lokalu mieszkalnego bądź poprzedniego właściciela, do zawiadomienia wspólnoty mieszkaniowej, reprezentowanej przez zarządcę o tym, że nastąpiła zmiana właściciela. Niemniej jednak to w interesie obu tych stron leży, żeby stan prawny nieruchomości był ujawniony w dokumentacji zarządcy. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością prawidłowego księgowania, naliczania opłat za zużycie mediów, ustalenie zaliczki eksploatacyjnej. To aktualny właściciel lokalu winien okazać akt notarialny na dowód zmiany prawa własności. Wynika to z art. 29 [...]

Czytaj więcej...

Korekta świadectwa pracy

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. Wcześniej, tj. przed 2019 r. terminy o których mowa w powyższym przepisie wynosiły po 7 [...]

Czytaj więcej...

Rozwiązanie umowy najmu z jednym małżonkiem

Oboje małżonkowie są współnajemcami lokalu mieszkalnego, jeżeli zawarcie umowy najmu miało miejsce w trakcie trwania małżeństwa, a lokal ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Zatem nawet osoba w związku małżeńskim, która nie brała udziału w zawarciu umowy najmu lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb rodziny, z mocy prawa staje się najemcą. W przypadku ustroju ustawowej wspólności majątkowej, prawo najmu wchodzi do majątku wspólnego, wspólność tego prawa ma charakter łączny i przymusowy. Małżonkowie są współdłużnikami z tytułu zapłaty czynszu, oraz z [...]

Czytaj więcej...

Czy mogę złożyć wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy trwa do 36 miesięcy. Jest on udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Mimo to, pracownik [...]

Czytaj więcej...

Jak przełamać impas głosowania we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje za pomocą uchwał. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Uchwały co do zasady zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów. Ustawa o własności lokali nie określa terminu i sposobu, w jakim zarząd ma zbierać głosy ale oczywiście zarząd nie ma obowiązku zbierać głosu do skutku czyli do przegłosowania danej [...]

Czytaj więcej...

Specustawa dot. Covid-19 a pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Przedsiębiorca u którego nastąpił spadek obrotów w związku z wystąpieniem Covid-19 może skorzystać z następujących form pomocy: I. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) na wynagrodzenia pracowników objętych: przestojem ekonomicznym, albo obniżonym wymiarem czasu pracy     oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym przez pracodawcę z pracownikami (organizacje związkowe bądź przedstawiciele pracowników wyłonieni w trybie [...]

Czytaj więcej...

Koronawirus a alimenty

Stan epidemii zarażenia koronawirusem powodującym chorobę Covid-19 spowodował, że władze państwowe zaleciły ograniczenie aktywności społecznej, co w dalszej konsekwencji może spowodować, że nastąpią zmiany w organizacji pracy, powodujące obniżenie wynagrodzeń, mogą nawet nastąpić zwolnienia. Z kolei u osób będących przedsiębiorcami mogą, w zależności od branży, zmniejszyć się zamówienia i może nastąpić utrata płynności finansowej. Tym samym może powstać sytuacja po stronie osoby zobowiązanej do alimentów, że jej sytuacja finansowa znacząco się pogorszy ze względu na brak stałych przychodów, utratę [...]

Czytaj więcej...